На главную
Зачетка.ру - коллекция рефератов. Рефераты, курсовые, дипломы, лекции, сочинения, доклады, шпоры - все самое свежее. Лучший поиск в рунете - поиск по содержимому реферата.
Поиск
В реферате Везде
Рефератов в портфеле - 0 
Результатов поиска - 0 

Darba speka loma uznemejdarbiba

документ 1, страница 14

Страницы:  « пред   11   12   13  14  15   16   17   18   19   20   след » Положить реферат в портфель и запомнить страницу

Talak seko dazadi bonusi:

 1. mobilais talrunis;
 2. apmaksata profesionala izglitiba – kursi, seminari u.c.;
 3. tiek noslegts patapinajuma ligums par darbinieka personiska transporta lidzekla izmantosanu darba vajadzibam. Liguma ir paredzets, ka darba devejs apmaksa transporta lidzekla obligato civiltiesisko apdrosinasanu, kompense degvielas paterinu, kas paterets darba braucienu laika, kompense transporta lidzekla tehniskas apkopes izdevumus;
 4. ja darbiniekam nav personiska transporta lidzekla, vai ari ta tehniskais stavoklis neapmierina darba deveju, darbinieks var pretendet uz dienesta automasinu, kuru drikst izmantot ari personiskam vajadzibam;
 5. darba devejs var nodrosinat darba apstaklus darbinieka dzives vieta, ja darbinieks pats velas, t.i., uzstadit uznemuma ipasuma esosu datortehniku darbinieka dzives vieta, lai darbinieks varetu pec savam velmem veikt darbu ari savas majas.
  1. Praktiska dala

  2.1. Uznemuma darbinieku motivesanas metozu analize

  Lai izpetitu motivaciju un ar to saistitas problemas, firma tika veikta plasa anketesana. Aptauja tika veikta starp 46 stradniekiem, ka ari ofisa darbiniekiem. Es domaju, ka ari it ka nepilnigi ieguta informacija varetu samera objektivi raksturot situaciju visa uznemuma, jo, ka liecinas velak iegutie dati, motivacijas problemas atskiras starp dazados amatos stradajosajiem firmas darbiniekiem.

  Lai uzzinatu a/s “Gailezers plus” darba nemeju pasreizejo motivesanas pakapi, tika izmantotas sadas motivesanas teorijas:

  1. A. Maslova vajadzibu hierarhija;
  2. F. Hercberga divfaktoru teorija;
  3. gaidu motivesanas teorija;
  4. taisniguma motivesanas teorija;
  5. stimulejosas motivesanas teorija.

  2.1.1. Darbinieku motivacija pec A. Maslova vajadzibu hierarhijas

  Lai uzzinatu kada ir a/s “Gailezers plus” darba nemeju vajadzibu hierarhija pec A. Maslova teorijas, uznemuma stradajosie tika lugti aizpildit anketu (skat. 1. pielikumu), pec kuras rezultatiem varetu spriest, kadas vajadzibas – fiziologiskas, drosibas, socialas, atzisanas vai pasapliecinasanas – ir dominejosas.

  Pec anketesanas, kuras ietvaros tika aptaujati 100 darbinieki, tika ieguti sadi rezultati.

  Lai vieglak varetu redzet, kada ir a/s “Gailezers plus” darbinieku vajadzibu struktura pec A. Maslova teorijas, iegutie rezultati paraditi grafiska veida (skat. 3. attels.).

  3. attels. A/s “Gailezers plus” darba nemeju vajadzibu hierarhija

  Ka redzam 3. attela., darbiniekiem vissvarigakas skiet tiesi drosibas vajadzibas. Aptaujatie darbinieki vajadzibu pec drosibas ir novertejusi ar 4213 punktiem. Tas nozime, ka uznemuma vaditajam vislielaka uzmaniba butu japievers tiesi darba garantijai, darba apmaksas garantijai, ka ari darba drosibai. Darbinieki bus augstu motiveti, ja vini bus drosi par to, ka vinu vieta uznemuma ir stabila, vini peksni netiks atlaisti no darba. Svarigi ir ari tas, lai darbinieki butu drosi par to, ka par padarito darbu vini sanems atbilstosu atalgojumu, ka vinu pules tiks attiecigi novertetas.

  Ar 3679 punktiem darba nemeji ir novertejusi vajadzibu pec atzisanas. Pie sim vajadzibam, ka jau minets darba teoretiskaja dala, pieder biezakas un patiesakas uzslavas, atzinibas izteiksana citu klatbutne, darbinieka darba rezultatu vertejums, ka ari karjeras iespejas.

  Страницы:  « пред   11   12   13  14  15   16   17   18   19   20   след »
  2003 © Зачетка.ру.
  Все права защищены. Копирование запрещено без письменного согласия владельца.
  Rambler's Top100